Formål og vedtægter

Formål og vedtægter for foreningen

VEDTÆGTER FOR ROSTVEDBEBOERFORENING.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rostved Beboerforening

Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

  • At samle beboerne i området til folkelige- og kulturelle arrangementer
  • At drive Rostved Forsamlingshus som møde og samlingssted for egnens beboere
  • Skabe de bedst mulige rammer for børn og unges leg og boldspil ved at drive sportspladsen
  • At holde medlemmer orienteret omkring arrangementer og nyheder i lokalområdet ved at nedsætte et udvalg til kommunikation.
  • Udlejning af Rostved Forsamlingshus
  • Udlejning af shelter m.m. på Sportsplads

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer boende på, eller med tilknytning til egnen. Kontingentet kan alene ændres på generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel i Figenbladet og på byens hjemmeside samt infotavlen eller husstandsomdelt indkaldelse.

Forslag fra medlemmerne som ønskes fremmet til afstemning skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse.

Dagsorden og forslag skal offentliggøres senest 1 uge før afholdelsen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer der er myndige, dog således at en husstand maksimalt har 2 stemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent og stemmetæller

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af næste års kontingent

Valg af bestyrelsen

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter ( er på valg hvert år )

Valg af 2 revisorer ( vælges for 2 år)

Valg af revisorsuppleant

Eventuelt

Der kan kun træffes beslutning om forhold der er optaget på dagsorden, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et medlem alene kan stemme ved fuldmagt for ét andet medlem.

§ 5 Bestyrelse

5.1 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.

5.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på  generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  

Af bestyrelsesmedlemmerne er 3 på valg i ulige år og 4 på valg i lige år.

I tilfælde af at bestyrelsen består af mindre end 7 medlemmer anvendes ovenstående principper forholdsmæssigt.

5.3 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer senest 14 dage efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

5.4 Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med eventuelt ansatte i foreningen.

5.5 Bestyrelsen nedsætter et kommunikationsudvalg til at varetage Figenbladet og byens hjemmeside samt Facebookgruppe. Der fastsættes ingen grænser for antallet af medlemmer i udvalget, dog således at ét bestyrelsesmedlem skal være medlem af kommunikationsudvalget.

5.6 Kommunikationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden som skal godkendes af bestyrelsen.

5.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Der føres referat ved bestyrelsesmøderne som godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.8 Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

5.9 Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

5.10 Formanden har ansvaret for den daglige drift af forsamlingshuset ved eftersyn og udlejning til møder og sammenkomster, samt sørger for personale til rengøring og køber materialer.

5.11 Bestyrelsen kan vælge en bestyrer til at varetage opgaverne under pkt. 5.10.

5.12 Bestyrelsen fastsætter priser for udlejning af huset og inventar.

5.13 Ved de arrangementer som beboerforeningen arrangerer i forsamlingshuset, har bestyrelsen ansvar for at ro og orden opretholdes, samt sørge for at de nødvendige tilladelser er indhentet.

§ 6 Regnskab og formue

6.1 Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer.

6.2 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regningsbilag af kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

6.3 Foreningens aktiviteter kan i øvrigt støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende, og bestyrelsen kan indgå låneaftaler på indtil kr. 15.000,00.

6.4 Ved større lånebeløb kræves generalforsamlingens godkendelse

6.5 Den nødvendige kapital til foreningens og forsamlingshusets opretholdelse og drift søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejninger, kontingenter, arrangementer. Foreningens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes på foreningens konto, og bestyrelsen kan træffe afgørelse om hvad midlerne evt. skal anvendes til.

§ 7 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 8 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling, samt 2/3 stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som tidligst kan afholdes 4 uger efter den første generalforsamling.

§ 9 Opløsning

9.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

9.2 Ved foreningens opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen en indstilling om anvendelse af foreningens evt. formue til almennyttige og kulturelle formål i Rostved og omegn.

I tilfælde af at der er flere mulige kandidater træffes beslutningen ved almindelig stemmeflerhed på den sidste generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen 2018.